ชุดที่ 11 - กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และจราจรทางบก

1 / 30

รถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางได้

2 / 30

ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อใดไม่ถูกต้อง

3 / 30

เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่หลบหนีจะมีผลอย่างไร

4 / 30

ในการบรรทุกสิ่งของ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

5 / 30

ผู้ใดได้รับยกเว้นไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักรยานยนต์

6 / 30

ในการให้สัญญาณไฟเลี้ยว จะต้องให้ผู้ขับรถคันอื่นเห็นได้ในระยะเท่าไร

7 / 30

ขณะขับขี่รถต้องเว้นระยะห่างรถคันหน้าเท่าใด

8 / 30

เมื่อถึงทางรถไฟและมีรถไฟกำลังแล่นผ่าน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

9 / 30

ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือควัน จนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ เท่าใด

10 / 30

ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไร

11 / 30

เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่า มือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ

Question Image

12 / 30

สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทำเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างไร

13 / 30

การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร

14 / 30

ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวรถต้องปฏิบัติอย่างไร

15 / 30

ประกันภัยชนิดใดใช้ประกอบการต่ออายุภาษีประจำปี

16 / 30

ผู้ใดขับรถโดยใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุมีโทษอย่างไร

17 / 30

ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร

18 / 30

ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร

19 / 30

กรณีถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน

20 / 30

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วราวต้องมีอายุกี่ปี

21 / 30

ข้อใดถูกต้อง

22 / 30

รถที่ไม่ได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละเท่าใด

23 / 30

ข้อใดผิด

24 / 30

รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ

25 / 30

รถที่นำมาใช้บนถนนต้องมีลักษณะอย่างไร

26 / 30

รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

27 / 30

การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

28 / 30

ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไร

29 / 30

ผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรต้องไปติดต่อชำระค่าปรับภายในกี่วัน

30 / 30

บริเวณทางร่วมทางแยกและมีเครื่องหมายห้ามกลับรถแต่เจ้าพนักงานจราจรอนุญาตให้กลับรถได้ผู้ขับขี่ ต้องปฏิบัติอย่างไร

Your score is

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ ตามกฏพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562
และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล