ชุดที่ 1 - กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

1 / 30

ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ

2 / 30

ผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรต้องไปติดต่อชำระค่าปรับภายในกี่วัน

3 / 30

เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

4 / 30

รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

5 / 30

รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

6 / 30

การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

7 / 30

การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

8 / 30

ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไร

9 / 30

ข้อใดไม่ใช่ "รถยนต์รับจ้างสาธารณะ"

10 / 30

รถที่นำมาใช้บนถนนต้องมีลักษณะอย่างไร

11 / 30

รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน

12 / 30

ข้อใดผิด

13 / 30

รถที่จดทะเบียนแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนสีรถต้องดำเนินการอย่างไร

14 / 30

รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ

15 / 30

รถยนต์ ไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (ป้ายแดง) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ขับได้ในช่วงเวลาใด

16 / 30

รถที่ไม่ได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละเท่าใด

17 / 30

นาย ก.เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว จะต้องไปดำเนินการที่ใด

18 / 30

ข้อใดถูกต้อง

19 / 30

ข้อใดถูกต้องในขณะขับรถ

20 / 30

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วราวต้องมีอายุกี่ปี

21 / 30

นายชาย พิการไม่มีนิ้วมือข้างซ้าย ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวได้หรือไม่

22 / 30

กรณีถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน

23 / 30

ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติอย่างไร

24 / 30

ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร

25 / 30

ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร

26 / 30

ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร

27 / 30

ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถมีโทษอย่างไร

28 / 30

ผู้ใดขับรถโดยใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุมีโทษอย่างไร

29 / 30

เมื่อรถทะเบียนระงับ หากประสงค์จะจดทะเบียนรถใหม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพรถที่ใด

30 / 30

ประกันภัยชนิดใดใช้ประกอบการต่ออายุภาษีประจำปี

Your score is

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ ตามกฏพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562
และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล